1. Verkoop

Alle verkopen vallen onder deze algemene voorwaarden.

2. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend.
Offertes zijn geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld.

3. Levering

De vermelde levertermijnen zijn slechts indicatief, en bijgevolg kan vertraging in geen geval recht geven op de annulering van de opdracht, noch op prijsvermindering, noch op schadevergoeding of boete.

Bij annulatie van een afspraak minder dan 24 uur op voorhand, wordt een forfaitaire administratieve kost van 50 EUR excl. BTW aangerekend.

Wanneer de contactpersoon niet komt opdagen voor een afspraak, wordt een forfaitaire transportkost van 75 EUR excl. BTW aangerekend.

4. Betaling

Alle facturen zijn te betalen binnen de 10 dagen na factuurdatum. Elke vertraagde betaling brengt, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest van 8 % voort, met ingang van de vervaldatum.

Bovendien komen de partijen overeen schade voortvloeiend uit elke vertraagde betaling, zonder afbreuk te doen aan de bovenvermelde verwijlintresten, vast te stellen op een som gelijk aan 10 % van het bedrag verschuldigd in hoofdsom met een minimum van 50 EUR.

De klant kan zich nooit beroepen op een klacht om niet op de vastgestelde vervaldag te betalen.

5. Betwisting

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van het sluiten, uitvoeren, beƫindigen of interpreteren van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren.

Elke klacht moet schriftelijk en aangetekend overgemaakt worden, binnen 7 dagen na ontvangst van de uitgevoerde werken, diensten en facturen…