ALGEMENE VOORWAARDEN A+ENERGIE

 

Artikel 1 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van A+Energie, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 92, 3600 Genk en met inschrijving in de KBO onder nummer 0760.409.031.

 

Door de aanvaarding van de offerte, overeenkomst, facturen of enig ander document verklaart de klant ook onderhavige voorwaarden te aanvaarden.

 

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door A+Energie te worden aanvaard. Tegenstrijdige clausules in de voorwaarden van de klant worden steeds als niet bestaand beschouwd en zijn ondergeschikt aan onderhavige voorwaarden.

 

Artikel 2 – Prijzen

De prijs voor onze diensten is dewelke die op het ogenblik van de bestelling van toepassing is voor de overeengekomen diensten.

De prijzen zijn inclusief BTW en verplaatsingskosten, tenzij anders vermeld.

De prestaties en de nodige kosten kunnen, om welke reden dan ook, groter zijn dan voorzien was. Dat is meer bepaald zo voor de bijkomende onderzoeken die, in afwijking van het vastgestelde programma of indien de klant onvolledige of onjuiste inlichtingen had verstrekt, noodzakelijk zouden worden op basis van de vaststellingen die tijdens de uitvoering van de prestaties ter plaatse zijn gedaan.

Elke annulering van de keuring op de dag zelf, zal gefactureerd worden aan 50,00 Euro excl. B.T.W. per gevraagde keuring.

Wanneer de contactpersoon niet komt opdagen voor een afspraak, wordt een forfaitaire transportkost van 75,00 Euro excl. BTW aangerekend.

Dit bedrag zal niet gefactureerd worden indien een nieuwe datum van keuring wordt vastgesteld binnen een periode van 15 dagen na de annulering.

De verslagen worden naar de klant verstuurd zodra A+Energie de betaling ontvangen heeft.

Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Elke weigering om te betalen, om welke reden dan ook, moet uiterlijk voor het begin van de opdracht meegedeeld worden.

Indien de betaling ter plaatse is voorzien, moet elke weigering of onmogelijkheid om betalen uiterlijk voor de aanvang van de opdracht aan de agent ter plaatse meegedeeld worden.

Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen, zelfs wanneer de prijs inclusief B.T.W. werd overeengekomen.

 

Artikel 3 – Betaling

De facturen van A+Energie zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.

 

Dat Indien de koper een consument is zal en bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, de consument een eerste maal kosteloos wordt aangemaand. Bij niet betaling 14 kalenderdagen na ontvangst van deze eerste aanmaning, zullen er interesten en een schadebeding worden aangerekend overeenkomstig artikel XIX.4 Wetboek Economisch Recht. Laatijdigheidsintresten worden begroot aan de wettelijke interestvoet.

Het schadebeding bedraagt: Voor hoofdsommen tot 150,00 EURO: 20,00 EURO; Voor hoofdsommen tussen 150,01 EURO en 500,00 EURO: 30,00 EURO + 10% van het factuurbedrag; Voor hoofdsommen meer dan 500,01 EURO: 65,00 EURO + 5% van het factuurbedrag met een maximum van 2.000,00 EURO Forfaitair. Bovendien zal er voor elke tweede en bijkomende herinnering een kost verschuldigd zijn van 7,50 EURO. Indien A+Energie bedragen verschuldigd zou zijn aan de klant zal een gelijkaardige regeling van toepassing zijn, waarbij de klant een eerste maal A+Energie kosteloos dient aan te manen, waarna de klant aanspraak kan maken op dezelfde schadebeding en intresten, indien dan betaling zou uitblijven;

 

Dat Indien de koper een professioneel is deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand saldo verschuldigd is evenals verwijlintrest aan 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur (indien de wettelijke intrestvoet hoger is wordt deze toegepast). Bovendien worden advocaatkosten, en eventuele andere relevante invorderingskosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, in rekening gebracht ten laste van de Klant.

 

In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft A+Energie het recht om, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere levering en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling. Voor consumenten zal hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling verzonden worden.

Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

 

Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 8, dient de opdrachtgever de facturen van A+Energie, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan en dit op straffe van verval.

 

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

In het geval dat er goederen worden geleverd bij de klant, blijven deze eigendom van A+Energie tot de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, inclusief eventuele schadebedingen en interesten, zelfs indien de goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd.

 

Artikel 5 – Annuleren

Elke annulering van een opdracht of bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door A+Energie.

In het geval van een annulering nog voor ieder begin van werken, is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het bedrag overeengekomen voor de geannuleerde werken, onverminderd de mogelijkheid voor A+Energie om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Wordt de overeenkomst door A+Energie geannuleerd, dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

De door de klant betaalde voorschotten blijven in elk geval verworven en worden niet terugbetaald.

Indien de klant na ondertekening van de offerte en/of tijdens de uitvoering van de werken bepaalde posten zoals voorzien in de offerte niet langer wenst op te nemen, is de klant hiervoor een vergoeding van 10% van de offertepost verschuldigd.

 

Artikel 6 – Ontbinding

Elk der partijen kan de overeenkomst beëindigen per aangetekende en gemotiveerde ingebrekestelling, indien de andere partij niet aan zijn verplichtingen conform deze overeenkomst voldoet en deze zijn verzuim niet regulariseert binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling. In dat geval zal men een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het totale offertebedrag, onverminderd de mogelijkheid om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Elk der partijen mag de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening of kennelijk onvermogen van de andere partij.

Elk der partijen kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, indien de periode van overmacht zoals omschreven in artikel 6 langer duurt dan 6 maanden.

Geen der partijen is gehouden tot betaling van een verbrekingsvergoeding indien er beëindigd wordt conform artikel 8.

De tot op het moment van beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werken dienen wel door de klant betaald te worden.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en klachten

In ieder geval waarin zou blijken dat A+Energie aansprakelijk kan worden gesteld, zal deze aansprakelijkheid beperkt blijven tot het directe nadeel hierdoor en in geen geval zal zij aangesproken kunnen worden voor indirecte schade of gevolgschade. In ieder geval van aansprakelijkheid zal A+Energie enkel aangesproken kunnen worden ten belope van maximaal het bedrag van de prijs van de desbetreffende dienst.

Elke klacht moet binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan A+Energie worden bezorgd. Na deze periode zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden. Het in ontvangst nemen van een klacht door A+Energie kan door de klant niet worden beschouwd als een teken dat A+Energie de klacht tijdig of terecht acht.

 

Artikel 8 – Overmacht

Indien A+Energie belet zou zijn om een van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te volooien omwille van eender welke  gebeurtenis, buiten haar wil om, inclusief – zonder dat deze lijst limitatief is – natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming/licenties/registraties kan bekomen, ziekte, overlijden, ontslag van de werknemer die met de opdracht belast is of het feit dat de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zal A+Energie onmiddellijk contact opnemen met de klant teneinde een nieuwe afspraak te maken.

De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuwe afspraak.

 

Artikel 9 – Gegevensbescherming

Eventuele persoonsgegevens die de klant kenbaar maakt, worden gebruikt voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst, eventuele invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Partijen zullen bij de uitvoering van de overeenkomst steeds de voor hen geldende verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) naleven. Eventuele verzoeken ter uitoefening van de rechten van A+Energie, of vragen omtrent het privacy beleid van A+Energie kunnen worden gericht aan: info@aplusenergie.be

Partijen garanderen dat de persoonsgegevens die zij met de andere partij delen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, juist, niet bovenmatig en niet onrechtmatig zijn, noch inbreuk maken op rechten van enige derde.

 

Voor een volledig overzicht en detail van het privacybeleid evenals voor aanverwante zaken aangaande GDPR kunnen klanten terecht op de website van A+Energie te weten: https://aplusenergie.be

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

In de relatie tussen A+Energie  en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten voor bestellingen en overeenkomsten die vallen onder de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden. Elk geschil zal door A+Energie worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Limburg, onverminderd het recht voor A+Energie om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.

 

Onderhavige overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge en/of schriftelijke afspraken.

In het geval waarin een bepaling uit onderhavige overeenkomst niet geldig of nietig zou zijn, zal dit geen afbreuk doen aan de overige bepalingen uit deze overeenkomst en zal de nietige clausule geïnterpreteerd worden conform de bedoeling van partijen.


Artikel 11 – Varia

Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.

 

Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de klant telefoneren naar het nummer 0473 51 66 84 (alle werkdagen van 9u tot 17u) of contact opnemen via https://aplusenergie.be/.