1. Algemeen

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • A+ Energie: A+ Energie BV, gevestigd te Molenstraat 92 in GENK, met ondernemingsnummer BTW BE 0760.409.031;
 • Website: www.aplusenergie.be

2. Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website en alle (commerciële) relaties tussen A+ Energie en haar klanten, prospecten en business partners.

3. Welke persoonsgegevens en hoe worden deze verzameld?

Het gebruik van de website kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens, zoals voornaam, familienaam, adres, emailadres, telefoonnummer, ondernemingsnummer, bijkomende info… die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van diensten van A+ Energie waarop u beroep doet.

4. Gebruik van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens door A+ Energie, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van A+ Energie optreden, gebeurt steeds in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

A+ Energie verbindt zich ertoe om:

 • de persoonsgegevens steeds rechtmatig te behandelen voor welbepaalde doelen;
 • nooit meer persoonsgegevens op te vragen dan noodzakelijk;
 • opgevraagde persoonsgegevens nooit langer te bewaren dan nodig.

A+ Energie gebruikt uw persoonsgegevens om de diensten waarop u beroep doet, te leveren.

A+ Energie vraagt uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan dewelke in deze Privacyverklaring beschreven staan. Zo kunnen uw persoonsgegevens, zoals uw emailadres, gebruikt worden om u te informeren over de diensten van A+ Energie.

5. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

A+ Energie zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van A+ Energie en de optimalisering daarvan.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van A+ Energie voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met A+ Energie voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van deze privacyverklaring na. A+ Energie zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

6. Opslag persoonsgegevens

A+ Energie bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring onder “Gebruik van persoonsgegevens”.

Indien de wet of de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn rechtvaardigt, dan kan A+ Energie uw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

7. Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen overeenkomstig de rubriek “Contactgegevens”.

 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens waarover A+ Energie mogelijks beschikt;
 • Recht op rectificatie, aanvulling of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op uitwissing van uw persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

A+ Energie kan uw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze op onredelijke wijze worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van anderen in gevaar brengen. Als onevenredige technische inspanningen worden beschouwd: het ontwikkelen van een nieuw systeem, het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze of verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden.

8. Beveiliging persoonsgegeven

A+ Energie respecteert de privacy van klanten en bezoekers en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handelt A+ Energie steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR).

Verder neemt A+ Energie passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

9. Cookie-beleid

Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Onze website maakt enkel gebruik van functionele cookies:

Functionele cookies zijn cookies die de voorkeuren bewaren van websitebezoekers met als doel de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Ze zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in-, uitschakelen en verwijderen van cookies kan je terugvinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

10. Update privacyverklaring

A+ Energie is gerechtigd om deze privacyverklaring te vernieuwen door een nieuwe versie op de website te plaatsen.

11. Andere websites

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring van derden die een site beheren waarnaar onze website een link bevat.

12. Klachten

Wanneer u meent een klacht te hebben over de manier waarop A+ Energie uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u steeds een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indienen.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

13. Contactgegevens

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de privacy van uw persoonsgegeven, kan u de Verwerkingsverantwoordelijke steeds contacteren via info@aplusenergie.be of A+ Energie BV, Molenstraat 92 in 3600 GENK.

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 8 februari 2024.